Projekt "Nowe kwalifikacje i umiejętności, moją szansą na lepszą pracę"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis projektu

 

Projekt „Nowe kwalifikacje i umiejętności moją szansą na lepszą pracę”.” nr UDA-POKL.08.01.01-10-118/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Uczestnik Projektu (Beneficjent pomocy): osoba fizyczna, będąca pracownikiem przedsiębiorcy, powyżej 18 roku życia, wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę, lub umów cywilno prawnych z województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (z wyłączeniem os. fiz. prowadzących działalność gospodarczą), korzystająca ze wsparcia w postaci szkoleń.

Projekt jest realizowany od 01.11.2011 r. do 31.05.2013r.Obszarem realizacji Projektu jest województwo łódzkie.

Celem głównym projektu jest dostarczenie kwalifikacji zawodowych w sektorze transportu, które umożliwiają zmianę zawodu dla 100 pracujących osób dorosłych  w tym 10 kobiet i 90 mężczyzn z terenu woj. łódzkiego dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki, poprzez realizację szkoleń na kierowcę zawodowego.

Cele szczegółowe bezpośrednio przekładające się na cel ogólny to:

-przeszkolenie 70 osób - kurs prawa jazdy kat. C

-przeszkolenie 30 osób – kurs prawa jazdy kat. C+E,

Kontynuacją szkolenia jest kurs Kwalifikacji Wstępnej kat. C lub kurs Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej kat. C (ze względu na wiek kursantów tj. osoby do 21 roku życia KW,,C’’, osoby po 21 roku życia KWP,,C’’),

- szkolenie z języka angielskiego.

 Kryteria uczestnictwa  Ze szkoleń w ramach projektu skorzystać mogą osoby,  które łącznie spełniają następujące warunki:

1) ukończyły 18 lat, posiadają ważne  prawa jazdy kat. ’’B”;

2) posiadają co najmniej wykształcenie podstawowe;

3) są zatrudnione na podstawie  umowy o pracę lub umowy cywilno prawnej;( z wyłączeniem os. prowadzących własną działalność gospodarczą)

4)  mieszkają i pracują na ternie województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

5) przejdą pozytywnie badania lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy;

6) wypełniły  i podpisały formularz zgłoszeniowy

7) dostarczyły podpisane przez pracodawcę zaświadczenie o zatrudnieniu (w projekcie nie może wziąć udziału więcej niż 20 % osób zatrudnionych u jednego pracodawcy)

8)podpisały oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych;

9) podpisały deklarację uczestnictwa w Projekcie w dniu rozpoczęcia  szkolenia.

10) posiadają środki na zabezpieczenie opłat za egzaminy poprawkowe i podpisały oświadczenie o opłaceniu egzaminów poprawkowych ze środków własnych

Kwalifikacja do Projektu

Kobiety w ramach kwalifikacji do projektu traktowane będą priorytetowo

Wstępna kwalifikacja do projektu odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przesłanego droga e-meilową lub złożonego osobiście w Biurze Projektu  (decyduje data dostarczenia formularza, kolejność zgłoszeń)

- Po przesłaniu zgłoszenia droga elektroniczną dalszym etapem kwalifikacji do projektu jest dostarczenie do Biura Projektu w przeciągu trzech dni własnoręcznie podpisanego formularza zgłoszeniowego z wymaganymi załącznikami:

a) ksero dowodu osobistego ( oryginały dokumentów do wglądu w OSK Janusz Materek w Sieradzu przy składaniu dokumentów),

b) ksero prawa jazdy kat. B, ( oryginały dokumentów do wglądu w OSK Janusz Materek w Sieradzu przy składaniu dokumentów),

c) zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez zakład pracy.

d) podpisane oświadczenie dołączone do formularza zgłoszeniowego

f) pisemne zobowiązanie do uiszczenia opłaty za egzaminy poprawkowe w przypadku zakwalifikowania do projektu

- Po dostarczeniu wymaganych dokumentów i spełnieniu formalnych warunków uczestnictwa w Projekcie utworzona zostanie lista rankingowa z której pierwszych 100 osób poddanych zostanie badaniom psychologicznym sprawdzającym predyspozycje do wykonywania zawodu kierowcy

- Ostatnim etapem kwalifikacji do projektu będzie badanie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu

Osoby, które  nie przejdą pozytywnie badań lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy samochodu ciężarowego nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu

- W projekcie nie może wziąć więcej niż 20% osób zatrudnionych u jednego pracodawcy dlatego w przypadku zgłoszenia większej ilości osób z jednego zakładu pracy dokumenty nie będą rozpatrywane)

Warunki uczestnictwa w projekcie

- W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się poinformować o tym fakcie osobiście  Koordynatora Projektu w najszybszym możliwym terminie.

-  W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji.

- W przypadku rezygnacji z udziału w kursie z nieuzasadnionych przyczyn lub z powodu skreślenia z listy uczestników projektu z powodu przekroczenia dopuszczalnej absencji Realizator projektu może obciążyć Uczestnika projektu kosztami udziału w zajęciach, wynikającymi z budżetu projektu.

- Realizator projektu zastrzega sobie prawo do skreślenie Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników kursu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

Warunki ukończenia szkolenia

- Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestnika w co najmniej 80% godzinach objętych szkoleniem. Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Osoba, która ukończy szkolenie i zda pozytywnie egzaminy otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, aktualne dokumenty tzn. prawo jazdy z kodem 95 uprawniającym do kierowania samochodem ciężarowym i pracy w zawodzie kierowcy.

Opuszczenie przez Uczestnika więcej niż 20% godzin przewidzianych na realizację wybranego szkolenia obliguje go do zwrotu całego kosztu szkolenia przypadającego na jednego uczestnika.

- W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z winy organizatora zostanie wyznaczony inny termin szkolenia do akceptacji przez Uczestnika.

Organizator zapewnia uczestnikom szkolenia:

- badania lekarskie i psychologiczne,

- zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu prawa jazdy kat. C i C+E, Kwalifikacji Wstępnej kat. C i Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej kat. C

- zajęcia z języka angielskiego w zależności od stopnia zaawansowania,

- materiały szkoleniowe,

- poczęstunek w trakcie trwania szkolenia- bufet kawowy,

- opłacenie pierwszego egzaminu państwowego,

- wydanie zaświadczenie o ukończeniu szkolenia kurs prawa jazdy kat. C lub C+E, Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej oraz opłatę za wymianę prawa jazdy,

Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany jest po pierwszym niezdanym egzaminie państwowym na kat. C i C+E opłacić we własnym zakresie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego każdy kolejny egzamin do uzyskania wyniku pozytywnego, który jest warunkiem przejścia do kolejnego etapu szkolenia w Projekcie. Uczestnicy projektu z Kwalifikacji Wstępnej kat. C oraz Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej kat. C są zobowiązani do uiszczenia opłaty we własnym zakresie za powtórny egzamin państwowy w przypadku niezdania go za pierwszym razem.

Proces monitoringu i oceny

Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu.

 W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom upoważnionych Instytucji.

 Uczestnicy projektu wyrażają zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnie swojego wizerunku dla celów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z realizowanym Projektem oraz prowadzoną działalnością i zrzekają się wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystania go na potrzeby podane w niniejszym regulaminie, ponadto ich wizerunek może zostać udostępniony innym podmiotom w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem, ewaluacją i sprawozdawczością w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Strona została dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego